1. עיקרי התנאים הכללים: 

1.1 שוכר הרכב חייב להציג פיזית בעת איסוף הרכב, את רישיון הנהיגה שלו ושל כל נהג נוסף אשר מבקש לנהוג ברכב בתקופת ההשכרה. השוכר / נהג חייב להיות בעל ותק של שנה לפחות, בעל רישיון נהיגה בתוקף לפי חוקי ישראל לכל תקופת ההשכרה, ומתאים לנהיגה בסוג הרכב בו נוהג השוכר.

על מחזיקי רישיון נהיגה זר להציג בנוסף דרכון ואישור כניסה אחרון לארץ.

משרד התחבורה מאפשר לבעל רישיון נהיגה תקף (עם וותק של 5 שנים לפחות) ממדינה זרה לנהוג בתחומי ישראל במשך 12 חודשים מרגע כניסתו לישראל.

1.2 שוכר הרכב נדרש להציג כרטיס אשראי אישי פיזית ולהותיר את פרטיו בעת איסוף הרכב. על כרטיס האשראי להיות על שם השוכר, בתוקף לתקופת ההשכרה ובעל מסגרת אשראי המתאימה לקבוצת הרכב ותקופת ההשכרה, כפי שנקבע על ידי חברת ההשכרה באותה העת.

1.3 בעל כרטיס האשראי חייב להיות נוכח בעת איסוף הרכב.

1.4 מורשים לנהוג ברכב המושכר, נהגים מעל גיל 24 עם וותק של שנה רישיון נהיגה כמפורט בסעיפים 1 ו-4.

  1. העישון ברכבי ההשכרה אסור.

1.6 שעות הפעילות של המשכירה, יהיו בהתאם למועדים הקבועים באתר האינטרנט של המשכירה וניתנים לשינוי עקב ימים מיוחדים כגון חגים וימי חופש לאומים ועוד.

  1. בהזמנה באתר, זמן אספקת הרכב יכול להתארך עד שעתיים מזמן האספקה הרשמי. הזמנת הרכב תהיה תקפה רק לאחר שהתקבל אישור במייל ע”י המשכירה לשוכר לאישור ההזמנה.

2. פירוט כיסויים:

2.1 מחירי השכרת הרכבים המוצגים כוללים כיסוי בסיסי, כדלקמן : ביטוח חובה, כיסוי גניבה ונזקי צד ג’ עד לסך של 450,000 ₪. כיסויים אלו הם מנדטוריים ומהווים חלק בלתי נפרד מהשכרת הרכב, אינם ניתנים להפרדה. במקרה ונגרם נזק ברשלנות או/ו מכוונת זדון, יתבטל הכיסוי ביטוחי והשוכר יישא במלוא הנזק שנגרם למשכיר כתוצאה מזה.

2.2 כיסוי הנזקים הבסיסי מותנה בתשלום השתתפות עצמית במקרה של נזק, בהתאם לקבוצת הרכב, ואינו חל על נזקי מרכב תחתון, שמשות וצמיגים, אשר בגין נזק לפריטים אלו יישא השוכר בתשלום מלוא הנזק.

2.3 תשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק יחול אך ורק במקרים בהם לפי הוראות החוזה היה על השוכר לשלם השתתפות עצמית בלבד ולא יחול במקרים בהם היה על השוכר לשאת בתשלום בגין מלא הנזק (כגון במקרה של נזק הנובע מרשלנות, מכוונת זדון וכו’)

2.4 דמי השתתפות עצמית – קבוצות המחיר הקבועות בחוזה השכירות הינן בכפוף להנחיות משרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת ובהתאם לקבוצת הרישוי המופיעה ברישיון הרכב.

3. מכסת ק”מ : מכסת ק”מ בהתאם למסלול שמוצג:

בגין חריגה ממכסת הק”מ הכלולה במחיר ההשכרה, יחויב השוכר בגין כל ק”מ, בהתאם לקבוצת הרכב ובכפוף למחירון תקף באתר ובסניף ההשכרה.

 4. נהגים מורשים:

4.1 במידה ושוכר הרכב מעוניין כי נהג נוסף ינהג ברכב השכור, יש לציין זאת מראש בעת איסוף הרכב, תוך הותרת פרטי הנהג הנוסף והצגת רישיון נהיגה שלו פיזית על מנת שהכיסויים המפורטים לעיל יחולו גם בעניינו. כמו כן, שוכר הרכב יישא בתוספת תשלום עבור הנהג הנוסף בהתאם למחירון המוצג באתר או בסניף ההשכרה.

5. מע”מ

5.1 מחירים כוללים מע”מ בכפוף לשיעור הקבוע ע”י מדינת ישראל. במידה ושינוי שיעור המע”מ נכנס לתוקף במשך תקופת ההשכרה, יחויב השוכר לפי שיעור המע”מ המתאים לתקופה בה שכור הרכב.

6. איסוף / הבאת רכב:

6.1 בתי מלון/ בית העסק/ בית הלקוח – שירות מסירת ו/או איסוף הרכב לבית מלון ו/או לבית העסק ו/או לבית הלקוח כרוך בתוספת תשלום בהתאם למחירון המוצג באתר או בסניף ההשכרה ובכפוף לאישור של חברת ההשכרה בכתב מראש. 

6.2 דגמי הרכבים המצוינים באתר הנם לתצוגה בלבד. סוג הרכב המוזמן ונפח המנוע אינו מובטח וייתכן כי יסופק רכב המוגדר על ידי חברת ההשכרה כשווה ערך ו/או מקביל לרכב המוזמן ו/או רכב המוגדר מקטגוריה גבוהה יותר, ללא הודעה מוקדמת.

6.3 התשלום הינו בגין ימי השכרה מלאים ( 24 שעות ). לא יינתן כל החזר בגין השכרה לחלקי ימים. במקרה של איחור בהחזרת הרכב העולה על שעה, יחויב השוכר במחיר של יום השכרה נוסף מלא.

7. תקופת השכרה :

7.1 תקופת השכרה תחשב מעת איסוף הרכב עד להחזרתו בפועל למשכיר בהתאם למחירון הקבוע בחוזה שנחתם בין הצדדים לפני מסירת הרכב לשוכר.

7.2 חריגה או הפחתה בימי השכרה בפועל תחושב לפי התעריף המתאים לתקופת השכרה בפועל.

שינוי תקופת השכרה כרוך בתשלום תוספת שינוי.

8. תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה / דוחו”ת :

8.1 נסיעה בכבישי אגרה כרוכה בתשלום הנסיעה בפועל כפי שקבע בעל הזיכיון ובתוספת דמי טיפול לחברת ההשכרה לפי המחירון המוצג בסניפי ההשכרה.

8.2 דו”ח חניה ו/או תעבורה לרכב השכור בתקופת השכירות ישולמו על ידי השוכר לרשות המתאימה וכן דמי טיפול לחברת ההשכרה לפי המחירון בסניפי ההשכרה.

9התוספות והתנאים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח 

החוזה החתום בין הצדדים במעמד איסוף הרכב מתחנת ההשכרה על כל תנאיו ובכלל זה עלויות ההשכרה הם המחייבים את הצדדים ויגברו על תנאים אלו.

דילוג לתוכן